امور قرآنی جامعة المصطفی
72 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
مصاحبه کننده : شبکه قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی
محل مصاحبه : شبکه قران و معارف
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه قران و معارف
تاریخ نشر : Dec 7 2009 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0