مقدمه‌ای بر علوم قرآنی
49 بازدید
محل نشر: ترجمه به زبان چینی و چاپ در مقدمه یکی از منابع منتشر شده در این کشور
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هیچگاه هیچ کتابی در طول تاریخ به اندازه قرآن بر جوامع بشری و زندگی انسانها تاثیر گذار نبوده است. قرآن کریم به عنوان متن الهی، همه اصول، اعتقادات و اندیشه¬هایی را که یک انسان در زندگی دنیوی برای رسیدن به سعادت و کمال، بدان محتاج است بیان کرده است. در این کتاب، اصول تربیت اخلاقی و نظامات اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی و هر آنچه که نظام «زندگی انسانی» را سامان می¬دهد، بیان شده و البته بدیهی است که تطبیق اصول بر فروع و بیان جزئیات رفتار زندگی انسان را به سنت و شارحان پاک و معصوم خود واگذار کرده است. بنابراین، قرآن چه در حوزه اعتقاد و اندیشه و چه در حوزه عمل و رفتار، دارای تعالیم ارزشمندی است .
دانلود