دعاشناسی به مثابه علم
48 بازدید
محل نشر: راه تربیت، سال ششم، شماره پانزدهم، تابستان 90
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در مجموعه آموزه¬ها و معارف دین مبین اسلام، موضوع دعا، مناجات و زیارات که در واقع بخشی از مجموعه احادیث و متون روایی هستند، کمتر به مثابه یک موضوع علمی قابل توسعه و تولید و موضوع قابل فهم و بررسی مورد توجه قرارگرفته است. این در حالیست که قرآن کریم و حدیث به معنای عام خود در طول قرون متمادی چه در حوزه علوم و مسایل مرتبط با آنها و چه در حوزه معارف و مفاهیم، مورد توجه جدی بوده و رشته¬ها و شاخه¬های علمی متعددی برای فهم و بررسی بیرونی و درونی قرآن و حدیث شکل گرفته¬اند. در این نوشتار سعی می¬شود با اشاره به برخی مقدمات و کلیات مرتبط با موضوع «دعا»، فرصت¬ها و ظرفیت¬های فراروی موضوعات مرتبط با ادعیه و مزار و نیز آسیب¬های نپرداختن به مقوله دعا به مثابه یک علم را مورد توجه و بررسی قرار داده و با مدد از این مباحث، ضرورت ایجاد رشته علمی «دعاشناسی» را تبیین نماید. واژه¬گان اساسی: دعاشناسی، علم، ادعیه، مزار، رشته تحصیلی
دانلود